INBRENG

IN

NATURA

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorzien een wettelijke procedure wanneer andere bestanddelen dan geld (vb. aandelen, onroerend goed, immateriële en materiële vaste activa al dan niet belast met schuld) worden ingebracht in de vennootschap en hiervoor een vergoeding in aandelen is voorzien. Ravert, Stevens & Co voert de nodige controlewerkzaamheden uit en verzorgt het wettelijk verplicht schriftelijk verslag waarin wij een oordeel uitbrengen over de beschrijving van de inbreng, de waarderingsmethodes gehanteerd door de oprichters of het bestuursorgaan en vermelden welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de wordt verstrekt.

 

Wanneer een NV binnen de 2 jaar na oprichting een vermogensbestanddeel wenst aan te kopen dat toebehoort aan een oprichter, bestuurder, lid van een directieraad of een raad van toezicht of een aandeelhouder tegen een vergoeding van ten minste 10% van het geplaatst kapitaal, dat verzorgt Ravert, Stevens & Co het wettelijk schriftelijk controle verslag dat o.a. de eigenaar, een beschrijving van het goed en de vergoeding vermeldt.

QUASI-

INBRENG

 

OMZETTING

Wanneer een VOF, CommV, BV, CV of NV (en SE of SCE onder specifieke bepalingen) een andere rechtsvorm wil aannemen, moet een wettelijke procedure worden gevolgd. Ravert, Stevens & Co kan jullie hierin begeleiden. Wij verzorgen het wettelijk verplicht controleverslag dat eventuele overwaardering van het netto-actief moet nagaan ter bescherming van het economisch verkeer.

 

Wanneer je een vennootschap of vereniging wenst te vereffenen moet een wettelijke procedure worden gevolgd. Hiertoe dient een staat van actief en passief te worden opgemaakt dewelke maximum drie maanden oud mag zijn op het moment dat de algemene vergadering die zich uitspreekt over het voorstel tot vereffening. Deze financiële staat dient vervolgens gecontroleerd te worden door een bedrijfsrevisor of een accountant. Ravert, Stevens & Co heeft ruime ervaring met de opmaak van dergelijke wettelijke controleverslagen en beantwoordt daarnaast graag eventuele vragen in het vereffeningsproces. 

ONTBINDING 

EN

VEREFFENING

 

FUSIE

EN

SPLITSING

Als twee of meerdere vennootschappen wensen te fuseren, of als een vennootschap wenst te splitsen, is het naleven van de wettelijk voorziene procedures en in het bijzonder de ruilverhouding van cruciaal belang. Ravert, Stevens & Co begeleidt jullie in deze herstructurering of voorziet het wettelijk controleverslag waar wij inzonderheid moeten verklaren of de ruilverhouding naar onze mening relevant en redelijk is. Onze tussenkomst heeft als doel om aan alle betrokken partijen de nodige uitleg en advies te verschaffen zodat ze kunnen beslissen met kennis van zaken. 

 

Hoewel er een strikt wettelijk voorziene procedure bestaat inzake tegengestelde (vermogensrechtelijke) belangen van een bestuurder, wordt in deze situaties de procedure vaak niet of onvolledig nageleefd. Nochtans zijn hier belangrijke risico's aan verbonden zoals bijvoorbeeld de nietigheid van de verrichting of bestuurdersaansprakelijkheid. Ravert, Stevens & Co kan jullie hierin begeleiden en verzorgt de nodige documenten zodat de verrichting sluitend en wettelijk is.  

TEGENGESTELDE

VERMOGENSRECHTELIJKE

BELANGEN V.E.

BESTUURDER

 

ANDERE

BIJZONDERE

OPDRACHTEN

Hieronder een kort overzicht van minder courante bijzondere opdrachten in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maar waar Ravert, Stevens & Co evenzeer haar diensten en advies graag ter beschikking stelt:

 • Kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie in de NV

 • Uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants (NV)

 • Kapitaalverhoging met beperking of opheffing van het voorkeursrecht (NV)

 • Kapitaalverhoging met beperking of opheffing van het voorkeursrecht ten opzichte van personeel (NV)

 • Interimdividenden (NV)

 • Omvorming stichting

 • Vertegenwoordiging of bijstand individueel onderzoeksrecht aandeelhouder

 • Opmaak balans bij vereffening in geval van gerechtelijke ontbinding

 • Wijziging van rechten verbonden aan soorten aandelen (BV en CV) [of winstbewijzen (NV)]

 • Bijkomende inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen (enkel in BV met commissaris)

 • Uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants

 • Beperking en opheffing van het voorkeursrecht

 • Solvabiliteitstest in BV en CV

 • Liquiditeitstest in BV en CV

 • Kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen boven, onder of met fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie in de NV

 • Omzetting van vennootschap in VZW

 • Omzetting van een VZW in een erkende CVSO of een CV erkend als SO

 • Omzetting van een vereniging in een andere vorm van vereniging