Als erelonen hanteert Ravert, Stevens & C° gangbare tarieven in onze sector, op basis van aanbevelingen van onze beroepsverenigingen die moeten toelaten om onze normen na te leven. Alle werkuren worden geregistreerd in een softwarepakket en periodiek gefactureerd. Het gehanteerde uurtarief varieert al naar gelang de betrokken medewerker(s) en het type prestatie. Voorgeschoten kosten (vb. publicaties in het Belgisch Staatsblad of neerlegging bij de Nationale Bank) worden aan kostprijs doorgerekend.

Wij leggen op aanvraag een gedetailleerde offerte voor op basis van de best mogelijke inschatting van de voorziene werkzaamheden en tarieven die rekening houden met factoren als complexiteit, deskundigheid, urgentie, inherente risico’s, opzoekingen, knowhow, genomen verantwoordelijkheid en mogelijke aansprakelijkheid.

Bij commissarismandaten wordt van bovenstaande regeling afgeweken aangezien er een wettelijke procedure gevolgd wordt waarbij Ravert, Stevens & C° op basis van een voorstelling en een offerte wordt benoemd door de algemene vergadering voor een duur van drie jaar (hernieuwbaar).